Logo WIBiS
Komisja ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie BudownictwoWykaz osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie BUDOWNICTWO na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
L.p. Imię i nazwisko Data uzyskania stopnia Temat pracy doktorskiej Promotor
1. Błazik-Borowa Ewa 14.04.1997 Modelowanie obciążenia wiatrem dwóch walców kołowych w warunkach interferencji aerodynamicznej prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
2. Khaddour Nader 21.01.1999 Badania nad zastosowaniem materiału z frezowania do podbudów i warstw wiążących nawierzchni drogowych dr hab. inż. Jan KUKIEŁKA
3. Szerafin Jerzy 09.12.1999 Równania konstytutywne cieczy w zastosowaniu do dyspersji cementowych w procesie iniekcyjnego wypełniania pustek w strukturze betonu prof. dr hab. inż. Mieczysław KRÓL
4. Słowik Marta 16.06.2000 Analiza nośności elementów z betonu słabo zbrojonego z uwzględnieniem stanów granicznych użytkowania dr hab. inż. Tadeusz CIĘŻAK
5. Budzyński Waldemar 09.11.2000 Analiza szerokości rozwarcia rys ukośnych w elementach żelbetowych przy jednoczesnym występowaniu skręcania i ścinania dr hab. inż. Tadeusz CIĘŻAK
6. Grabias Marek 24.07.2001 Wpływ betonu ekspansywnego na nośność strefy przypodporowej żelbetowych belek zespolonych prof. dr hab. inz. Mieczysław KRÓL
7. Raczkowski Andrzej 28.09.2001 O przezroczystych przegrodach budowlanych i warunkach ich racjonalnego zastosowania prof. dr hab. inż. Janusz KWIATKOWSKI
8. Sulik Paweł 27.05.2002 Analiza statyczno – wytrzymałościowa żelbetowych przekryć kryształowych. prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
9. Bosak Grzegorz 10.07.2003 Analiza sprzężeń aerodynamicznych dla konstrukcji smukłych w warunkach turbulentnego napływu powietrza atmosferycznego prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
10. Jaśkowski Piotr 27.11.2003 Metoda projektowania struktury systemu wykonawczego przedsięwzięcia budowlanego dr hab. inż. Anna SOBOTKA
11. Grudzińska Magdalena 30.06.2004 Warstwa powierzchniowa przegrody budowlanej o szczególnych właściwościach absorpcyjnych i transmisyjnych promieniowania prof. dr hab. inż. Piotr KLEMM
12. Bęc Jarosław 21.09.2004 Aerodynamika masztów z odciągami prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
13. Bajak Marzena 02.03.2006 Sztywność i stabilność podbudów z betonu asfaltowo - cementowych (BAC) dr hab. inż. Jan KUKIEŁKA
14. Lipecki Tomasz 26.10.2006 Wzbudzenie wirowe budowli wieżowych o kołowych przekrojach poprzecznych prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
15. Kukiełka Jerzy 26.10.2006 Trwałość podbudów z mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych (MMCE) dr hab. inż. Dariusz SYBILSKI
16. Ogrodnik Paweł 23.11.2006 Wpływ temperatur występujących podczas pożaru na przyczepność pomiędzy stalą a betonem dr hab. inż. Zoja BEDNAREK
17. Grzegorz Golewski 14.06.2007 Analiza wpływu rodzaju i uziarnienia kruszywa grubego na procesy powstawania i rozwoju uszkodzeń betonów konstrukcyjnych w różnych stanach obciążenia. dr hab. inż. Tomasz SADOWSKI
18. Piotr Smarzewski 11.09.2008 Modelowanie mechanizmu zniszczenia belek żelbetowych z betonu wysokiej wytrzymałości. prof. dr hab. inż. Adam STOLARSKI
19. Danuta Barnat-Hunek 8.05.2008 Ocena skuteczności hydrofobizacji murów z opoki wapnistej na podstawie analizy parametrów wilgotnościowych dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN
20. Jacek Szulej 29.10.2009 Wyznaczanie ekwiwalentnego wiskotycznego tłumienia drgań dla konstrukcji wielomateriałowych prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
21. Wałach Daniel 29.01.2010 Rozwarcie rys ukośnych w przypodporowej strefie belek wykonanych z betonu wysokowartościowego dr hab. inż. Tadeusz CIĘŻAK
22. Czarnigowska Agata 4.03.2010 Analiza zastosowania rachunku kosztów docelowych do planowania przedsięwzięć budowlanych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno prywatnego dr hab. inż. Anna SOBOTKA
23. Piotr Wielgos 1.07.2010 Ocena skuteczności wielokrotnych, strojonych tłumików masowych w konstrukcjach budowlanych prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA
24. Marcin KRUK 1.07.2010 Kształtowanie cech mechanicznych muru z betonu komórkowego z uwagi na zarysowanie dr hab. inż. Tadeusz CIĘŻAK


Ostatnia modyfikacja: 24 sierpnia 2010