Logo WIBiS
    
Komisja ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo
 PROCEDURA

realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej
Politechniki Lubelskiej

A    Podstawy prawne i akty normatywne będące podstawą postępowania w przewodach doktorskich.
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, nazywana w dalszych analizach „USTAWĄ”; (DZ. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, które będzie w skrócie nazywane „ROZPORZĄDZENIEM”; (DZ. U. z 2004r. Nr 15, poz. 128).

B     Ustalenia ustawowe i normatywne.
B.1. Stopień naukowy doktora nauk technicznych może uzyskać osoba, która:

a)    ma tytuł zawodowy magistra inżyniera lub magistra,
b)    zdała z wynikiem pozytywnym egzaminy doktorskie w zakresie wyznaczonym przez Radę Wydziału,
c)    przedłożyła i obroniła rozprawę doktorską.

Dysertacja doktorska ma dotyczyć problemów, które należą do dyscypliny naukowej „budownictwo”.
B.2. Promotorem rozprawy doktorskiej może być osoba mająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie „budownictwo”  lub pokrewnej.
B.3. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału, podejmowanymi w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, bezwzględną większością głosów w głosowaniach tajnych dotyczących:

a)    wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora,
b)    wyznaczenia recenzentów,
c)    nadania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej „budownictwo”.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony oraz przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej realizuje Komisja ds. Przewodów Doktorskich w Dyscyplinie Budownictwo, powołana przez Radę Wydziału i uprawniona do wymienionych poprzednio czynności na mocy uchwał Rady [„USTAWA”, Art. 14.5], nazywana dalej Komisją.
Rada Wydziału formułuje ponadto ustalenia dotyczące zakresu egzaminów doktorskich i składów komisji egzaminacyjnych na podstawie propozycji Komisji, przy czym terminy egzaminów doktorskich z upoważnienia Rady Wydziału wyznacza Komisja.
Uchwały Komisji w kwestiach przyjęcia rozpraw, dopuszczenia ich do publicznych obron i wyznaczenia terminów obron powinny być podejmowane w wyniku tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.
B.4. Egzaminy doktorskie każdego przewodu obejmują:

a)    dyscyplinę podstawową odpowiadającą tematowi rozprawy doktorskiej,
b)    dyscyplinę dodatkową,
c)    jeden język obcy nowożytny.

W skład komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie wchodzi:

-   pięć osób spośród członków Rady WIBiS posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny budownictwo lub pokrewanej dyscypliny naukowej oraz recenzenci rozprawy i promotor,
-   dodatkowo w zakresie wyscypliny dodatkowej - jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej,
-   w zakresie języka obcego nowożytnego - jedna osoba (lektor).

Wszystkie egzaminy doktorskie powinny być złożone przez doktoranta przed terminem posiedzenia Komisji, na którym rozpatrywana ma być sprawa przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
B.5. Recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba mająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo”  lub pokrewnej. W przewodach doktorskich powoływanych jest co najmniej dwóch recenzentów, jednak nie więcej niż jeden zatrudniony w szkole wyższej (lub placówce naukowej), w której pracownikiem jest doktorant.
B.6. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się przed Komisją, która po zakończeniu publicznej obrony na posiedzeniu niejawnym, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji, ustala swoje stanowisko w sprawie przedłożenia Radzie Wydziału wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora.
Należy przyjąć jako zasadę, że obrony prac doktorskich
będą organizowane w dniu posiedzenia Rady Wydziału, na której rozpatrywany będzie wniosek dotyczący nadania stopni naukowych.
B.7. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczących przewodów doktorskich oraz prace administracyjne skorelowane z procesem doktorskim należą do obowiązków wyznaczonego pracownika Wydziału.

C    Procedury częściowe i czynności przewodów doktorskich.
C.1. Osoba ubiegająca się o otwarcie przewodu doktorskiego przedstawia Prodziekanowi ds. Nauki pisemny wniosek kierowany do Rady Wydziału o wszczęcie przewodu. Wystąpienie to powinno obejmować następujące załączniki :

d)    informacje o działalności naukowej, publikacyjnej, dydaktycznej i inżynierskiej kandydata (zwyczajowo wymaga się tu co najmniej dwie publikacje zespołowe lub samodzielne),
e)    proponowany program pracy doktorskiej, sygnowany przez przewidywanego promotora i doktoranta,
f)    odpis dyplomu – jeżeli kandydat nie jest pracownikiem PL,
g)    życiorys,
h)    opinię potencjalnego promotora o kandydacie, która powinna zawierać deklarację gotowości pełnienia funkcji promotora.

C.2. Prodziekan kieruje do Przewodniczącego Komisji otrzymaną dokumentację, który ustala termin pierwszego seminarium dotyczącego tematyki podejmowanej rozprawy, prowadzonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji.
C.3. Protokół ze wskazanego w poz. C.2 seminarium stanowić ma załącznik uzupełniający prośby o otwarcie przewodu doktorskiego.
C.4. Komisja po szczegółowym rozpatrzeniu wniosku formułuje krótką charakterystykę kandydata i swoje stanowisko w sprawie wszczęcia przez Radę Wydziału przewodu doktorskiego i powołania promotora. Do protokołu powinna być dołączona lista obecności członków Komisji. Protokół Komisji przedstawiany jest na posiedzeniu Rady Wydziału.
C.5. Rada Wydziału po zapoznaniu się z treścią protokołu Komisji oraz po ewentualnej dyskusji podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego, wyznaczeniu promotora.
C.6. Ustalony przez Radę Wydziału promotor rozprawy wchodzi w skład Komisji z głosem stanowiącym.
C.7. Z egzaminów doktorskich sporządzane są przez komisje egzaminacyjne adekwatne protokoły
C.8. Rozprawa po jej zakończeniu powinna być złożona przez doktoranta promotorowi w pięciu egzemplarzach. Promotor przedstawia ją wraz ze swoją pisemną opinią Przewodniczącemu Komisji (w czterech egzemplarzach rozprawa kierowana jest do dziekanatu Wydziału).
Doktorant, przed złożeniem pracy promotorowi, ma obowiązek wstępnego przedstawienia rozwiązania problemu naukowego opracowanego w dysertacji na seminarium przy zachowaniu warunków dotyczących pierwszego seminarium opisanego w poz. C.2. Na seminarium to powinni być zaproszeni wszyscy członkowie Komisji.
C.9. Na kolejnym zebraniu Komisja, po zapoznaniu się z opinią promotora, przedstawia Radzie Wydziału uzgodnione wyniki dyskusji oraz propozycje dotyczące powołania recenzentów rozprawy. Do protokołu powinna być dołączona lista obecności członków Komisji.
C.10. Po zapoznaniu się z treścią protokołu oraz po ewentualnej dyskusji Rada podejmuje uchwałę w sprawie powołania recenzentów rozprawy. Do opiniodawców dysertacji kierowane są przez Prodziekana ds. Nauki zlecenia dotyczące opracowania opinii o rozprawie doktorskiej, które powinny spełniać postulaty „ROZPORZĄDZENIA” [Rozdz. 1.5.3].
C.11. Po otrzymaniu recenzji przez dziekanat Wydziału są one składane do dyspozycji Przewodniczącego Komisji oraz udostępniane doktorantowi w celu zapoznania się z ich treścią.
C.12. Po stwierdzeniu złożenia przez doktoranta wyznaczonych egzaminów rozpatrywane są przez Komisję opinie recenzentów, po przeprowadzeniu dyskusji podejmowana jest w głosowaniu tajnym uchwała w sprawie dopuszczenia rozprawy do publicznej obrony.
W przypadku pozytywnego wyniku głosowania, Komisja ustala termin obrony. Protokół Komisji wraz z listą obecności członków kierowany jest następnie do dziekanatu Wydziału w celu podjęcia dalszych działań wynikających z odpowiednich przepisów.
W uzasadnionych przypadkach przed podjęciem tej uchwały Komisja może sformułować wnioski o konieczności uzupełnienia recenzji lub powołania dodatkowego recenzenta. Propozycja Komisji w sprawie uzupełnienia recenzji kierowana jest do recenzenta (recenzentów) przez Prodziekana ds. Nauki.
Wniosek o powołanie dodatkowego recenzenta rozpatrywany jest przez Radę Wydziału, która podejmuje adekwatną uchwałę.
C.13. Posiedzeniu Komisji, na której odbywa się publiczna obrona rozprawy przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji. Na obronę powinni być również zaproszeni przez Prodziekana ds. Nauki recenzenci rozprawy.
W części publicznej posiedzenia Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji dokonuje prezentacji dotychczasowego przebiegu przewodu doktorskiego. Promotor rozprawy przedstawia zaś sylwetkę doktoranta. W następnej kolejności doktorant referuje rozwiązanie problemu naukowego w dysertacji (zalecany czas referowania ok. 20 do 30 min.), po czym recenzenci odczytują swoje opinie. Następnie ma miejsce dyskusja, w której mogą brać udział wszyscy obecni w zebraniu. Obrona kończy się wypowiedzią doktoranta, w której zajmuje stanowisko wobec uwag zawartych w recenzjach oraz udziela odpowiedzi na pytania zadane jemu w dyskusji.
W części niejawnej posiedzenia, w której partycypują wyłącznie członkowie Komisji, recenzenci oraz obecni na obronie samodzielni pracownicy nauki, formułowane są wnioski dla Rady Wydziału o nadanie doktorantowi stopnia doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny „budownictwo”. Głosują tylko członkowie Komisji, recenzenci i uprawnieni członkowie Rady Wydziału.
Komisja może rozpatrzeć również wniosek o wyróżnienie pracy doktorskiej. Wnioskodawcą o wyróżnienie rozprawy powinien być co najmniej jeden z recenzentów rozprawy. Wniosek ten może być sformułowany ustnie lub na piśmie.
Z obu części posiedzenia sporządzany jest protokół, który między innymi ma obejmować szczegółowo wyniki dyskusji nad rozprawą, zgłoszone przez obecnych pytania oraz odpowiedzi doktoranta.
Do protokołu powinna być dołączona lista obecności członków Komisji, recenzentów oraz samodzielnych pracowników nauki, którzy uczestniczą w tym posiedzeniu Komisji.
C.14. Rada Wydziału po zapoznaniu się z protokołem Komisji podejmuje uchwałę w sprawie nadania doktorantowi stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej „budownictwo”. Uchwała ta staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
    W osobnym głosowaniu Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej, o ile taki wniosek podejmuje Komisja.

Opracowali :

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga- Przewodniczący Komisji   
Dr hab. inż. Jan Kukiełka, prof. PL-Wiceprzewodniczący Komisji
Dr inż. Marta Słowik- Sekretarz Naukowy Komisji   

Procedura została zatwierdzona przez Radę Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej w dniu 21 kwietnia 2005 roku.  
Ostatnia modyfikacja: 24 listopada 2009